องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
ปลัด อบต.โชคชัย รักษาราชการแทน หัวหน้ากองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 0896352666
นางสาวมัณทนา ชัยวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววีระญา อุ่นกันทา
ครู
นางสนธยา โยธิน
ครู
นางสาวรุจิรา ปงกันมูล
ครู
นางบัวจันทร์ ต๊ะป้อ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)