องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 089-5546018

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอยหลวง มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1098 ตัดผ่าน ห่างจากตัวอำเภอดอยหลวง ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มีเนื้อที่ประมาณ 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,250 ไร่ นับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกิ่งอำเภอดอยหลวง

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลปงน้อย กิ่งอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
2. บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2
3. บ้านดอย หมู่ที่ 3
4. บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4
5. บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5
6. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6
7. บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
8. บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8
9. บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9
10. บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10
11. บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11
12. บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12

ประชากร
ตำบลโชคชัย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,782 คน ชาย 4,521 คน หญิง 4,261 คน จำนวนครัวเรือน 3,230 ครัวเรือน
(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอดอยหลวง)


สภาพทางเศรษฐกิจ
* ประชาชนร้อยละ 90 มีอาชีพทางด้านการเกษตร เพาะปลูก
* พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว , มันสำปะหลัง , ข้าวโพด , ถั่วเหลือง เป็นต้น

สภาพสังคม
ประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประกอบด้วย 3 ชนชาติ คือ กระเหรี่ยง , อิ้วเมี่ยน , และชนพื้นเมือง
* ชนชาติกระเหรี่ยง อาศัยอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านดอย และบ้านหนองด่าน
* ชนชาติอิ้วเมี่ยน อาศัยอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสันต้นม่วง และบ้านขุนแม่บง
* ชนชาติพื้นเมือง อาศัยอยู่ 8 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งกวาง , บ้านแม่เลียบ ,
บ้านดอนงาม , บ้านแม่บงใต้ , บ้านแม่บง , บ้านโชคชัย , บ้านใหม่ดอนงาม ,
บ้านทุ่งกวางใต้

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลโชคชัย มีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำบง ได้ไหลผ่านทั้ง 12 หมู่บ้าน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น