องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 089-5546018

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

นโยบายและแผนงาน

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การสร้างถนน คสม. บริเวณซอยในหมู่บ้าน
- ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร
- ก่อสร้างสะพานต่าง ๆ
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน โดยวางท่อหรือทำร่องระบายน้ำ
- จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน

พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- ก่อสร้างระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค
- ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
- ก่อสร้างระบบน้ำประปาภูเขา
- ขุดลอกลำเหมือง หนองน้ำ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำชีวภาพไว้ใช้เอง และลดการใช้
ปุ๋ยเคมี โดยการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือนทำปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
เศษซากพืชในท้องถิ่น พร้อมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักให้กับกลุ่มเกษตรกร

พัฒนาด้านสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี โดยการส่งเสริมอาชีพสตรีให้สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ
- ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
- ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน
- ให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ
- ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
- ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ป่าไม้
- ส่งเสริมสนับสนุนการลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น