องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 089-5546018

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดให้มีเเละบำรุงรักษาทางบกทางน้ำเเละทางระบายน้ำ

2) การสาธารณูปโภคเเละการก่อสร้างอื่นๆ

3) การสาธารณูปการ

4) การควบคุมอาหาร

5) ให้มีเเละบำรุงการไฟฟ้า หรือเเสงสว่างโดยมีวิธีอื่น

6) การป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดการศึกษา

2) การส่งเสริมกีฬา

3) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวเเละการรักษาพยาบาล

4) การสังคมสงเคราะห์เเละการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรีคนชรา เเละผู้ด้อยโอกาส

5) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

6) การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุเเละผู้พิการ

7) ให้ราษฎรได้รับการฝึกอบรม

 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมเเละการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม เเละสนับสนุนการป้องกันเเละรักษาความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน

3) การรักษาความปลอดภัย เเละความเป็นระเบียบเรียบร้อยเเละการอนามัยเเละสาธารณสถานอื่นๆ

4) การผังเมือง

5) การควบคุมการสัตว์เลี้ยง

6) การจัดให้มีเเละควบคุมการฆ่า

7) การปรับปรุงเเหล่งชุมชนแออัดเเละการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

8) การจัดให้มีที่จอดรถ

9) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยเเละสิ่งปฏิกูล การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เเละน้ำเสีย

10) การรักษาความสะอาดเเละเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

4.ด้านการวางแผน กรส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมเเละการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) บำรุงเเละส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

2) การพาณิชย์ เเละการส่งเสริมการลงทุน

3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

5.ด้านการบริหารจัดการเเละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดการการบำรุงรักษา เเละการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

2) การจัดให้มีเเละบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 

6.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

7.ด้านการบริหารจัดการเเละการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการเเละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค เเละสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น