องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

กองช่าง

นายธวัชชัย ชัยวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0637921441
นายสมสกุล มิลินทจินดา
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเศรษฐานุกูล สถานเดิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปนัดดา สิทธิเดช
คนงานทั่วไป