องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

ปลัด

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 0896352666
นายธงชัย วิริยาธิบดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 0894342004