องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

สำนักปลัด

นางสาวน้ำฝน ศักดิ์แสน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร 0918909789
นายพิพัฒน์พงศ์ ตุลาพงษ์พิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าเอกชาญวิทย์ คิดอ่าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นาวสาวศศิธร สุริคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุรินทร์พันธ์ มั่นกุง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกัญเกรา ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสกสรรค์ นาถี
คนสวน
นางสาวชลธิชา ภูทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวพิราวรรณ พรมเมือง
คนงานทั่วไป
นางสาวพยอม สถานเดิม
คนงานทั่วไป
นายธงชัย กุลคง
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตตินันท์ จาจุมปา
คนงานทั่วไป