องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 089-5546018

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

สำนักปลัด

นางกัญเกรา ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุพจน์ โพธิศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเสกสรรค์ นาถี
คนสวน
นายธงชัย กุลคง
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตตินันท์ จาจุมปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวพิราวรรณ พรมเมือง
คนงาน
นางสาวพยอม สถานเดิม
คนงาน
นายอรรถพล จันทร์แก้ว
คนงาน
นางสาวชลธิชา ภูทอง
คนงาน