องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

กองคลัง

นางมารยาท หมายมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0850405611
นางกรกฎ มิลินทจินดา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวกชกร พรมชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนันตพร รู้งาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ์ ก้างยาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุภาวรรณ ชัยมงคล
คนงานทั่วไป