องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

สมาชิกสภา

นายณัฐพล ใจแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 093-150-80
นายโสภณ แซ่ลี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 0960425799
นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร 0615622924
นายสวาท ใจแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 0628913527
นายสุพรรณ ใจหล้า
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 0951354639
นายเรืองฤทธิ์ กิตตะศาสตร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 0846152283
นายศิลป์ชัย คำบาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 0864617764
นายสันทัด พรหมรส
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 0847167965
นายหลี ไชยลังกา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 0892624636
นายชัชวาลย์ ไชยลังกา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 0902697028
นายล้วน ก้างยาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร 0815315874
นายวิโรจน์ อินใจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร 0830705141
นายจีรศักดิ์ แซ่เติ๋น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร 0998496220
นางสาวมานิตา กันทะวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร 0861187206
นายผัดแก้ว จันทร์แก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร 0646376933
นายภัทรพล ไร่กันทา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
เบอร์โทร 0629357112