องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ อุ่นกันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 0817462006
นายอนุชาติ ทิมภราดร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 0998954013
นายแสวง พรมเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 0925219643
นางไปรยา เมืองมูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 0811414998