Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลการติดต่อ
Social Media

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2563
 
 

 
กองคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 

 
สำนักปลัด อบต.
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
การดำเนินการหรือมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
 

 
E- Service
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองด่าน หมุ่ที่ 6     ย้อนกลับ


 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองด่าน   หมู่ที่ 6  ตำบลโชคชัย 

    อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย                                                     

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  404,500.-บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน จ้างทำโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองด่าน   หมู่ที่ 6  ตำบลโชคชัย 

    อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย   ปริมาณงาน ดังนี้

         - กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

5.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  5  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   เป็นเงิน   405,500.-บาท                              

     (สี่แสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

6.  บัญชีประมาณการราคากลาง

        6.1  แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) (เอกสารแนบ)

        6.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (ปร.5) (เอกสารแนบ)

        6.3  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.6) (เอกสารแนบ)

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

1. นางธวัลฤทัย  สัมพันธสิทธิ์            ตำแหน่ง  ปลัด  อบต.                                       ประธานกรรมการ

2. นายสมสกุล  มิลินทจินดา           ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส                                        กรรมการ  

3. จ่าเอกชาญวิทย์ คิดอ่าน               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน              กรรมการ/เลขานุการ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

ที่                                                  วันที่   9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3

เรื่อง            ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง   (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

                    ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ  ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองด่าน   หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย  งบประมาณตั้งไว้  404,500.-บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  - บาท  คงเหลือ  404,500.-บาท

                    ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด                     ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด  ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34(1) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง  ในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  รวมทั้งกฎกระทรวง  ระเบียบและประกาศที่ออกตามความใน  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ที่  46/2564  ลงวันที่ 10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4  จึงเห็นความแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้าง       จ้างทำโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองด่าน   หมู่ที่ 6  ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วย

                  1. นางธวัลฤทัย  สัมพันธสิทธิ์          ตำแหน่ง  ปลัด  อบต.                           ประธานกรรมการ

                  2. นายสมสกุล  มิลินทจินดา         ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส                            กรรมการ  

                  3. จ่าเอกชาญวิทย์ คิดอ่าน             ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  กรรมการ/เลขานุการ                       

 

                                                                            (ลงชื่อ)                                                                                                                                                                                                                                                                   (นางกรกฎ   มิลินทจินดา)                                                                                                                       นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

(ลงชื่อ)                                                                           (ลงชื่อ)                                                                                                                    

         (นางมารยาท  หมายมั่น)                                                              (นายธงชัย  วิริยาธิบดี)                                                     

           ผู้อำนวยการกองคลัง                                               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                        พิจารณาแล้ว (     )  เห็นชอบ   (    )  ไม่เห็นชอบ

 

(ลงชื่อ)                                                                           (ลงชื่อ)                                                 

           (นางธวัลฤทัย  สัมพันธสิทธิ์)                                                    (นายสุชาติ  อุ่นกันทา)

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

                       

 

 

 

     

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

ที่                                                            วันที่   11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4

เรื่อง  ขอความเห็นชอบราคากลางงาน ของโครงการก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์  บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 6  ตำบลโชคชัย  อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

                   ตามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง  องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ที่  46/2564                      ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างทำโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6   ตำบลโชคชัย  อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ         (ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยกำหนด) นั้น วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น  404,500.-บาท  (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     

                   ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด   ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕  และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34(1)  และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง  ในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  รวมทั้งกฎกระทรวง  ระเบียบและประกาศที่ออกตามความใน  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ที่  46/2564  ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 405,500.-บาท   (สี่แสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  (ปร.๔)(ปร.5)(ปร.6) ที่แนบมาพร้อมนี้ คณะกรรมการพิจารณาราคากลางแล้วเป็นราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  จึงเห็นควรพิจารณาสั่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

            (ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการ

        (นางธวัลฤทัย  สัมพันธสิทธิ์)

(ลงชื่อ)                               กรรมการ                       (ลงชื่อ)                             กรรมการ

           (นายสมสกุล  มิลินทจินดา)                                         (จ่าเอกชาญวิทย์  คิดอ่าน)

 

                 ทราบ                                                          ทราบ/ดำเนินการ

 

        (นางธวัลฤทัย  สัมพันธสิทธิ์)                                            (นายสุชาติ   อุ่นกันทา)

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

 

 

 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

ที่  46/2564

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

                    ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด  ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕  และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34(1)  และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง  ในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ออกตามความใน  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  แต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่าโดยคำนึงถึงลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ  และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ องค์ประชุมของคณะกรมการกำหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

                             1. นางธวัลฤทัย  สัมพันธสิทธิ์   ตำแหน่ง ปลัด  อบต.                          ประธานกรรมการ

                     2. นายสมสกุล  มิลินทจินดา  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส                           กรรมการ  

                     3. จ่าเอกชาญวิทย์ คิดอ่าน      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  กรรมการ/เลขานุการ                       

              

          มีหน้าที่

                   (๑)  ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองด่าน  หมู่ที่  ตำบลโชคชัย   อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  โดยถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

                   (๒)  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการประกาศสอบราคา/ประกาศประกวดราคา/ประกาศร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (แล้วแต่กรณี)ต่อไป

                   (๓)  ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 16 คน ผู้ชมเว็บ 1990362 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft