Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
 
 

 
กองคลัง
ประกาศราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลางก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ประกาศราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโชคชัย
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
กฏบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2564
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ 3     ย้อนกลับ


 บันทึกข้อความ

 

 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย (คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน)

ที่  .................................-.............................................   วันที่   19  มิถุนายน  2562

เรื่อง   การร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  จำนวน  1  โครงการ

****************************************************************************************************

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

                   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติให้คณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน  1  โครงการ ตามคำสั่งที่  315/2562  ลงวันที่  19  มิถุนายน 2562  พิจารณากำหนดคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน  1  โครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ  7  วัน  โดยตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ 2562  แผนงานเคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   นั้น                         

                   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 139 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา จากกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 เนื่องจากโครงการ จำนวน 1 โครงการ เป็นงานก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อนและมีงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นวงเงินเล็กน้อย จึงกำหนดอัตราการจ้างออกแบบแต่ละโครงการในอัตราโครงการละ 3,000.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เห็นควรนำเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เพื่อใช้เป็นขอบเขตงานจ้างและราคาในการดำเนินการต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    (ลงชื่อ)                                          เจ้าหน้าที่กำหนดขอบเขตงานฯ  

                                             (นายธงชัย  วิริยาธิบดี)

 

 

 

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง                                 ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..........................................................................................    ........................................................................................

...........................................................................................    ........................................................................................

 (ลงชื่อ)                                                           (ลงชื่อ)

              (นางมารยาท  หมายมั่น)                                          (นายธงชัย  วิริยาธิบดี)

                ผู้อำนวยการกองคลัง                                              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย    

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย                       £  อนุมัติ     £  ไม่อนุมัติเพราะ

............................................................................................ .....................................................................................

...........................................................................................   ......................................................................................

(ลงชื่อ)                                                            (ลงชื่อ)

           (นางธวัลฤทัย  สัมพันธสิทธิ์)                                           (นายสุชาติ  อุ่นกันทา)

      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย   

 ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   ( ประกาศเมื่อ 14/01/2564 ดู 15 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัด   ( ประกาศเมื่อ 06/11/2563 ดู 60 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 ดู 70 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 ดู 74 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 ดู 63 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา   ( ประกาศเมื่อ 13/07/2563 ดู 115 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 22/06/2563 ดู 119 ครั้ง )Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 18 คน ผู้ชมเว็บ 1627989 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft