Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
 
 

 
กองคลัง
ประกาศราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลางก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ประกาศราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโชคชัย
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
กฏบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2564
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอดอ     ย้อนกลับ


 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง  รายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(ช่วงที่ 1)  บ้านแม่บงใต้  หมู่ที่  5 

ตำบลโชคชัย  อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย

************************************************

 

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย   อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1)  บ้านแม่บงใต้  หมู่ที่  5   ตำบลโชคชัย   อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย   ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2562  โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)   ในวันที่  16  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   นั้น

          บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีที่ยื่นเสนอราคาการประกวดราคาฯ  ตามโครงการดังกล่าว   ดังต่อไปนี้

1.       ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เชิงดอยเจริญกิจ  เสนอราคาเป็นเงิน  508,900.- บาท  (ห้าแสนแปดพัน-

เก้าร้อยบาทถ้วน)  ต่ำกว่าราคากลาง  204,000.- บาท  (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)    คิดเป็นอัตราร้อยละ  40.09

                   2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชัชวาลย์ ก่อสร้าง  เสนอราคาเป็นเงิน  485,982.- บาท  (สี่แสนแปดหมื่นห้า-พันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)  ต่ำกว่าราคากลาง  227,018.-บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสิบแปดบาทถ้วน)  คิดเป็นอัตราร้อยละ  46.71

                   3.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินสมบูรณ์  เสนอราคาเป็นเงิน     585,000.-บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพัน-บาทถ้วน)  ต่ำกว่าราคากลาง  128,000.-บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  คิดเป็นอัตราร้อยละ  21.88

                   4.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงการโยธา  เสนอราคาเป็นเงิน  610,000.-บาท   (หกแสนหนึ่งหมื่น-บาทถ้วน)  ต่ำกว่าราคากลาง  103,000.-บาท  (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)  คิดเป็นอัตราร้อยละ  16.89

                   5.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรทำ คอนสตรั๊คชั่น  เสนอราคาเป็นเงิน  527,000.-บาท (ห้าแสนสอง-หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ต่ำกว่าราคากลาง  186,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  คิดเป็นอัตราร้อยละ  35.29

 

 

 

-2-

                   6.  บริษัท โชคเอกลักษณ์ 888 จำกัด   เสนอราคาเป็นเงิน  534,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พัน-บาทถ้วน)  ต่ำกว่าราคากลาง  179,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  คิดเป็นอัตราร้อยละ  33.52

                   ประกาศ  ณ  วันที่   23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

 

 

 

             (ลงชื่อ)                  ธงชัย                       ประธานกรรมการ

(นายธงชัย  วิริยาธิบดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

(ลงชื่อ)          สมสกุล            กรรมการ                            (ลงชื่อ)              ธนาวิทญ์                 กรรมการ

          (นายสมสกุล  มิลินทจินดา)                                                (นายธนาวิทญ์  ตุ้ยวงค์) 

             นายช่างโยธาอาวุโส                                 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

 

 

 
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 17 คน ผู้ชมเว็บ 1633535 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft