Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการเงินประจำปี 2561พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น     ย้อนกลับ


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

...........................

                    ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวะระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

                    เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด        ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

          1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

          1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

          1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนันใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของเทศบาล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส

          1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

          2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย   เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4. ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5. ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

6. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใด หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลกร การเลือนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ

8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส      หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

8.1 แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 053-790147 หรือทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  www.sao-chockchai.com   หรือทาง facebook อบต.โชคชัย อำเภอดอยหลวง      จังหวัดเชียงราย

8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

สำนักงานปลัด เลขที่ 199 หมู่ 3

ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง

จังหวัดเชียงราย 57110

8.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th

9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำเจตนาสุจริต เทศบาลตำบลเวียง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยโดยตรงทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น   เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนในองค์การได้รับทราบ

10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อาทิ ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

 

 

         

              (นายสุชาติ อุ่นกันทา)

            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

 ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ( ประกาศเมื่อ 13/06/2562 ดู 14 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา    ( ประกาศเมื่อ 07/06/2562 ดู 21 ครั้ง )
ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยสละเวลาตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 ดู 16 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561   ( ประกาศเมื่อ 21/05/2562 ดู 11 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 16/05/2562 ดู 80 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 03/04/2562 ดู 24 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 12/03/2562 ดู 39 ครั้ง )Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 620684 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft