Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลการติดต่อ
Social Media

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2563
 
 

 
กองคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 

 
สำนักปลัด อบต.
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
การดำเนินการหรือมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
 

 
E- Service
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน
  ประกาศเมื่อ 06/05/2564   ดู 4 ครั้ง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019
  ประกาศเมื่อ 30/04/2564   ดู 6 ครั้ง
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)
  ประกาศเมื่อ 22/04/2564   ดู 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ประกาศเมื่อ 16/02/2564   ดู 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ
  ประกาศเมื่อ 03/02/2564   ดู 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
  ประกาศเมื่อ 28/01/2564   ดู 46 ครั้ง
ดูทั้งหมด
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 (ประกาศเมื่อ 21/04/2564 ดู 10 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 (ประกาศเมื่อ 21/04/2564 ดู 5 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 (ประกาศเมื่อ 23/02/2564 ดู 25 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 (ประกาศเมื่อ 04/03/2564 ดู 23 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองด่าน หมุ่ที่ 6 (ประกาศเมื่อ 11/02/2564 ดู 28 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 (ประกาศเมื่อ 10/11/2563 ดู 77 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 (ประกาศเมื่อ 10/11/2563 ดู 62 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 (ประกาศเมื่อ 10/11/2563 ดู 80 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงทรายแม่น้ำ บ้านดอย หมู่ที่ 3 (ประกาศเมื่อ 04/11/2563 ดู 73 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอย หมู่ที่ 3 (ประกาศเมื่อ 04/11/2563 ดู 74 ครั้ง)
ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน 0 รูป    ดู 32 ครั้ง
การรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

จำนวน 6 รูป    ดู 32 ครั้ง
ตรวจติดตามการทำถังขยะเปียก

จำนวน 8 รูป    ดู 194 ครั้ง
โครงการ "ป่าสามอย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง " ตามแนวราชดำริ รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562

จำนวน 2 รูป    ดู 300 ครั้ง
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จำนวน 4 รูป    ดู 304 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2562

จำนวน 4 รูป    ดู 297 ครั้ง
ดูทั้งหมด
กระทู้ถาม - ตอบ
 
ข่าวสาร - งานเชียงราย
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิืดว่าประทับใจการให้บริการส่วนราชการ/กอง ใดของ อบต.โชคชัย
 
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
คณะผู้บริหาร
สภาฯ
 
ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 8 ครั้ง
 
สำนักปลัด (โหวต 2 ครั้ง)
25%
ส่วนการคลัง (โหวต 2 ครั้ง)
25%
ส่วนการศึกษา (โหวต 2 ครั้ง)
25%
ส่วนโยธา (โหวต 1 ครั้ง)
13%
คณะผู้บริหาร (โหวต 1 ครั้ง)
13%
สภาฯ (โหวต 0 ครั้ง)
0%
 
Untitled Document
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
นายสุชาติ อุ่นกันทา
 
 
 
รวมลิงค์เว็บ อปท. เชียงราย
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
ลิงค์หน่วยงานราชการ
จังหวัดเชียงราย | เทศบาลนครเชียงราย | ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด | ประชาสัมพันธ์เชียงราย | ตำรวจภูธรจังหวัด | ตำรวจท่องเที่ยว | ททท.ภาคเหนือเขต 2 | ด่านศุลกากรแม่สาย | สนง.พระพุทธศาสนา | ทางหลวงชนบท | ศูนย์ประสานงาน HIV | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.สถิติจังหวัด | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | สนง.ประกันสังคม | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด | สถานีอุตุนิยมวิทยา | สนง.คลังจังหวัด | ศูนย์การศึกษานอก ร.ร. | ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 15 คน ผู้ชมเว็บ 1990371 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

Last Update 2021 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft