Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลการติดต่อ
Social Media

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2563
 
 

 
กองคลัง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ปี 2563
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
 

 
สำนักปลัด อบต.
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การรายงานผลการติดตามและการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การดำเนินการหรือมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
05 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563)
05 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562)
05 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
04 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มเติม พ.ศ. 2563)
 

 
E- Service
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ประกาศเมื่อ 04/03/2563   ดู 17 ครั้ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
  ประกาศเมื่อ 13/01/2563   ดู 14 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
  ประกาศเมื่อ 03/10/2562   ดู 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงาน
  ประกาศเมื่อ 08/05/2563   ดู 13 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโชคชัย
  ประกาศเมื่อ 23/03/2563   ดู 18 ครั้ง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs
  ประกาศเมื่อ 06/08/2563   ดู 15 ครั้ง
ดูทั้งหมด
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 (ประกาศเมื่อ 19/07/2564 ดู 1 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 (ประกาศเมื่อ 27/07/2564 ดู 2 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 (ประกาศเมื่อ 16/06/2564 ดู 18 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 (ประกาศเมื่อ 21/05/2564 ดู 23 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 (ประกาศเมื่อ 21/04/2564 ดู 42 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 (ประกาศเมื่อ 21/04/2564 ดู 43 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 (ประกาศเมื่อ 23/02/2564 ดู 56 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 (ประกาศเมื่อ 04/03/2564 ดู 48 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองด่าน หมุ่ที่ 6 (ประกาศเมื่อ 11/02/2564 ดู 57 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 (ประกาศเมื่อ 10/11/2563 ดู 110 ครั้ง)
ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
จัดบอร์ดให้ความรู้ "วันเข้าพรรษา"

จำนวน 1 รูป    ดู 21 ครั้ง
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ "วันลอยกระทง"

จำนวน 2 รูป    ดู 21 ครั้ง
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

จำนวน 7 รูป    ดู 18 ครั้ง
เขตพื้นที่ปลอดภัยสวมนิรภัย 100 เปอร์เซ็น

จำนวน 3 รูป    ดู 23 ครั้ง
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จำนวน 3 รูป    ดู 25 ครั้ง
กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 6 รูป    ดู 15 ครั้ง
ดูทั้งหมด
กระทู้ถาม - ตอบ
 
ข่าวสาร - งานเชียงราย
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิืดว่าประทับใจการให้บริการส่วนราชการ/กอง ใดของ อบต.โชคชัย
 
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
คณะผู้บริหาร
สภาฯ
 
ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 20 ครั้ง
 
สำนักปลัด (โหวต 4 ครั้ง)
20%
ส่วนการคลัง (โหวต 2 ครั้ง)
10%
ส่วนการศึกษา (โหวต 11 ครั้ง)
55%
ส่วนโยธา (โหวต 1 ครั้ง)
5%
คณะผู้บริหาร (โหวต 2 ครั้ง)
10%
สภาฯ (โหวต 0 ครั้ง)
0%
 
Untitled Document
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
นายสุชาติ อุ่นกันทา
 
 
 
รวมลิงค์เว็บ อปท. เชียงราย
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
ลิงค์หน่วยงานราชการ
จังหวัดเชียงราย | เทศบาลนครเชียงราย | ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด | ประชาสัมพันธ์เชียงราย | ตำรวจภูธรจังหวัด | ตำรวจท่องเที่ยว | ททท.ภาคเหนือเขต 2 | ด่านศุลกากรแม่สาย | สนง.พระพุทธศาสนา | ทางหลวงชนบท | ศูนย์ประสานงาน HIV | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.สถิติจังหวัด | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | สนง.ประกันสังคม | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด | สถานีอุตุนิยมวิทยา | สนง.คลังจังหวัด | ศูนย์การศึกษานอก ร.ร. | ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 2338713 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

Last Update 2021 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft