Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสิทธิประชาชน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย..
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด     วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจัด โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบล
 
กิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่     วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสุชาติ อุ่นกันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย รณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ณ ตลาดคลองถมซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการค้าขายที่ประชาชน อ.ดอยหลวง ให้ความสนใจและใช้บริการอย่างมาก
 
ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ    
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ "แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"    
 
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี 2562 ระดับหมู่บ้าน    
 
โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ (การทำแคบหมูและหมูกระจก)     วันที่ 29 -30 มกราคม 2562 อบต.โชคชัย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ (การทำแคบหมูและหมูกระจก) โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกสอนการแปรรูปเนื้อสัตว์ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยเป็นอย่างมาก ความรู้ที่ได้จะได้พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตอีกด้วย
 
โครงการฝึกอบรมทำพรมเช็ดเท้าสำหรับผู้พิการตำบลโชคชัย     วันที่ 24 พฤศจิการยน 2560 อบต.โชคชัย จัดโครงการฝึกอบรมทำพรมเช็ดเท้าสำหรับผู้พิการตำบลโชคชัย
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ที่ 158/2560     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ที่ 158/2560 เรื่อง ผลการสำรวจแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษด้านแหล่งน้ำ (น้ำเสีย) ภายในตำบลโชคชัย
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย     รวมแหล่งท่องเที่ยวตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำปี 2560     การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2560
 
กิจกรรมทำเสวียน อบต.โชคชัย    
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ของคณะผู้บริ    
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๖๐    
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัย     กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัย ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559 ให้แก่ อสม. ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก
 
โครงการล้อมรั้วครอบครัว รู้เท่าทันสื่อโลกออนไลน์ โซเชียวมีเดีย    
 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐    
 
โครงการเวทีประชาคมตำบลโชคชัยเพื่อฝึกอบรใและทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔    
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำร    
 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ    
 
อบต.โชคชัย ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว. บ้านแม่เลียบ หมู่ ๒ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย    
 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๙    
 
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๒๕๕๙    
 
โครงการสุขภาพกายสุขใจ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัยปี 2559    
 
โครงการศึกษาดูงาน    
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ    
 

มีข้อมูลทั้งหมด 186   กิจกรรม ขณะนี้อยู่หน้า : 8 หน้า : 1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] หน้าถัดไป>>
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 15 คน ผู้ชมเว็บ 818963 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2016 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft