Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลการติดต่อ
Social Media

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2563
 
 

 
กองคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 

 
สำนักปลัด อบต.
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
การดำเนินการหรือมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
 

 
E- Service
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย..
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564     วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 อบต.โชคชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการปฏิบัติราชการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ภายใต้แนวคิดสร้างค่านิยม ทัศนคติ ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดนนายสุชาติ อุ่นกันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นำข้าราชการ ลูกจ้าง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และสร้างความเข่้าใจในมาตรการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การป้องกันการรับสินบน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
การรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง     วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นำโดยนายสุชาติ อุ่นกันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ลงพื้นที่บ้านดอย หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่
 
ตรวจติดตามการทำถังขยะเปียก     ห้วงเดือนกันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอดอยหลวง ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจติดตามการทำถังขยะเปียกของแต่ละหมู่บ้าน
 
โครงการ "ป่าสามอย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง " ตามแนวราชดำริ รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562     วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ "ป่าสามอย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง " ตามแนวราชดำริ รัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธืคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ     ประชาชน /เยาวชน/ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพยามเย็น ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อออกกำลังกาย ทั้งบริเวณที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และที่ รพสต.บ้านดอย
 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2562    
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลโชคชัย    
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี 2562     โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี 2562
 
กิจกรรมเยาวชนตำบลโชคชัย รักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่ายั่งยืน 2562    
 
กิจกรรมการทำเสวี่ยนลดโลกร้อน ประจำปี 2562    
 
อบต.โชคชัยอาสาทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562    
 
โครงการ อบต.โชคชัยออกหน่วยลาดตระเวณป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562    
 
โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง ตามมาตรการลดการเผาของจังหวัด ประจำปี 2562    
 
โครงการ พ่นละอองฝอยลด PM 2.5 ตำบลโชคชัย ประจำปี 2562    
 
โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)    
 
โครงการ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562    
 
กิจกรรม ให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562 ให้กับ พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อันจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างประหยัด การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น
 
กิจกรรม "สืบชะตาลำนำ้บง ตำบลโชคชัย 62"     นายอำเภอดอยหลวง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัย และ ตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สืบชะตาลำน้ำบง ตำบลโชคชัย 62 " โดยในกิจกรรมมีการร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ ทำบุญ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัย ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำที่สำคัญของตำบล และ ขอบอำเภอดอยหลวง สืบต่อไป
 
กิจกรรมคลองสวย น้ำใส คนโชคชัยมีความสุข ประจำปี 2562     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง ร่วมกันดำเนินโครงการ "คลองสวยน้ำใส คนโชคชัยมีความสุข ประจำปี 2562" ณ บ้านดอนงาน หมู่ที่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 
โดรงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2562     วันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่า เจ้าหน้าที่ ชรบ.เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 อำเภอดอยหลวง อบต.โชคชัย อ.ดอยหลวง โรงเรียนอนุบาลโชคชัย โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ชมรมผู้สูงอายุ ต.โชคชัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.โชคชัย ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ การเลือกตั้ง สมาชิสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ
 
โครงการแปรรูปสับปะรด     วันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2562 อบต.โชคชัย จัดฝึกอบรมโครง การแปรรูปสับปะรด (สับปะรดกวน ลูกอมสับปะรด) เพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มมูลค่าผลไม้ท้องถิ่น
 
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต     การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน เชียงแสน ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง และแม่สาย เพื่อร่วมกันแสดงพลังยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนให้มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อร่วมมือกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒     ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสำนึก ที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจ ความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทาง การดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใด คือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เช่นการยกย่อง ชมเชยการมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณการประกาศชื่อทางสื่อมวลชนเป็นต้นอกจากนี้มาตรการ ที่ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การนำตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็นโดยจุดเน้นสำคัญคือผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นำในการทตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 4. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่นประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่นโดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กร เป็นแนวพิจารณาเป็นต้นทั้งนี้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมเหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสินจะทำให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอก ได้อีกทางหนึ่ง 6. การประชาสัมพันธ์ คือการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทำโปสเตอร์ติดประกาศ จดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 7. การศึกษาดูงานคือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างทีดีได้หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 8. นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาต่าง ๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคลากรภายนอก ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาห้วยจำน้อย     วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.โชคชัย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาห้วยจำน้อย บ้านดอนงาม ม.4 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โดยท่านปลัดอาวุโส นายกิ่งเพชร พันธ์ประยูร นายสุชาติ อุ่นกันทา นายก อบต.โชคชัย นายอภิชัย ดำแดงดี นายก อบต.หนองป่าก่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน กล่าวคำปฏิญาณ " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" แล้วปลูกหญ้าแฝก บริเวณตลื่งห้วยจำน้อย เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร
 

มีข้อมูลทั้งหมด 208   กิจกรรม ขณะนี้อยู่หน้า : 9 หน้า : 1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] หน้าถัดไป>>
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 18 คน ผู้ชมเว็บ 1990118 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

Last Update 2021 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft