Untitled Document

 

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 อบต.โชคชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการปฏิบัติราชการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ภายใต้แนวคิดสร้างค่านิยม ทัศนคติ ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดนนายสุชาติ อุ่นกันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นำข้าราชการ ลูกจ้าง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และสร้างความเข่้าใจในมาตรการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การป้องกันการรับสินบน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 18 คน ผู้ชมเว็บ 1990176 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft